logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Świadczenie usług telefonii komórkowej


Zapraszamy do składnia ofert

Pytania:

1. Zamawiający w punkcie 2.8 litera b. pisze: „Procedura przenoszenia numerów telefonicznych do nowego operatora musi być tak zorganizowana, aby czas wyłączenia poszczególnych numerów telefonów (kart SIM) nie przekroczył 2 godzin”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych - Przeniesienie przydzielonego numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 6 godzin w porze nocnej pomiędzy godziną 0:00 a 6:00 – w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

W związku z powyższym prośba o dostosowanie zapisów do obowiązującej normy prawnej.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia zapis punkcie 2.8 litera b z 2 na 6 godzin zgodnie z obowiązującym prawem.

 2. Zamawiający w kwestii terminu płatności stawia wymaganie: „Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu bankowego. „

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Tylko data wystawienia faktury VAT jest datą pewną dla Wykonawcy. Wyznaczenie terminu płatności od dnia wystawienia faktury VAT pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

PYTANIE 3, 2.4 pkt. h

- W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca nie gwarantuje zmiany warunków umowy gwarantującej dowolność przeniesienia wybranych numerów Zamawiającego na osoby prywatne – na usługę prepaid.

- Przeprowadzenie cesji może nastąpić wg procedur Wykonawcy, który musi mieć możliwość zweryfikowania wiarygodności płatniczej użytkownika ze względu na bezpieczeństwo zapewnienia przychodów. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby numer migrował na standardowe plany gdyż cesje na inne podmioty z warunkami wynegocjowanymi w ramach przetargu powoduje konieczność uwzględnienia tego w wycenie oferty przez co staje się ona mniej opłacalna dla Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający będzie kredytował inne podmioty co w przypadku instytucji publicznych jest niedopuszczalne?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Przejście na usługę przedpłacową nie wymaga zweryfikowania wiarygodności płatniczej użytkownika.

PYTANIE 4, 2.4 pkt. i

Wykonawca nie gwarantuje dowolności w zakresie bezpłatnej zmiany numeru. Każdorazowa zmiana numeru telefonu jest usługą płatną zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby takie zmiany objęte były cennikiem usług Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 5, 2.4 pkt. j

Wykonawca nie gwarantuje bezpłatnej Infolinii przez 24h.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga bezpłatnej Infolinii przez 24h.

PYTANIE 6, 2.4 pkt. k

Wykonawca zawiera umowę z Zamawiającym na określone świadczenie usług telekomunikacyjnych dla danych numerów/kart SIM. W tej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany aktywować karty SIM w sieci w określonych terminie. Aktywacja kart SIM powoduje rozpoczęcie świadczenia usług na danych numerach, naliczanie opłat, natomiast nie korzystanie z tych kart przez Zamawiającego nie oznacza wstrzymania świadczenia usług telekomunikacyjnych. W tych okolicznościach prosimy o doprecyzowanie zapisów lub ich usunięcie.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lub usunięcie zapisu.

PYTANIE 7, 2.4 pkt i

Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo do możliwości uruchomienia dodatkowych nowych numerów w ramach zawartej umowy podczas jej obowiązywania. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że uruchomienie nowych numerów wiąże z zawarcie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM.

Odpowiedz:

Jeśli Zamawiający zamówi dodatkowe numery zgodnie z ofertą cenową przedstawioną w Ofercie to będą one aktywowane na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.Pliki do pobrania:2020-05-14

Wytworzył przez:   Oczkowicz Czesław
Zatwierdził przez:    Oczkowicz Czesław
Ostatnia zmiana wykonana przez: Oczkowicz Czesław
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2020-05-26 11:02:33


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu