logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Przetarg nieograniczony do kwoty 134.000 euro na realizację zamówienia przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.


Witamy

Zapraszamy do składania ofert.

Pytania oferentów:

Pytanie 1: W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług przez podwykonawców  (pkt. IV ppk 7) zwracamy się z prośba o odpowiedź na poniższe pytania:

1)    Czy Zamawiający zakłada, że będzie zobowiązany do podziału korespondencji
i tworzenia odrębnych dokumentów nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę?

2)    Czy Zamawiający zakłada konieczność nanoszenia przez Zamawiającego innych nadruków/znaków opłaty na przesyłkach, które będą nadawane u różnych operatorów?

3)    Czy Zamawiający zakłada, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby realizowane przez operatora pocztowego byłby możliwy w różnych placówkach pocztowych – zarówno operatora wyznaczonego, jak i innego operatora?

4)    Czy Zamawiający uwzględnił, iż ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz 1529, ze zm.  dalej:  „Prawo Pocztowe”) przewiduje odpowiedzialność operatora pocztowego za świadczoną przez niego usługę. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy  Zamawiający nie będzie mógł dochodzić odszkodowania od pośrednika ponieważ pośrednik nie będzie realizował dla niego usługi pocztowej.

5)    Czy Zamawiający uwzględnił, iż w przypadku świadczenia usług przez pośrednika na Zamawiającym będzie spoczywał obowiązek uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki do nadawcy  (po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia adresatowi)? To element występujący w przypadkach odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata bądź nieodebrania przesyłki po awizacji  w określonym przepisami czasie. Stawka opłaty za zwrot przesyłki rejestrowanej po wyczerpaniu możliwości doręczenia/wydania odbiorcy, której nadanie zostało opłacone znaczkiem pocztowym, pobierana byłaby na podstawie oraz zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym od nadawcy tj. Zamawiającego. Opłata zostanie pobrana w formie gotówki, przed wydaniem przesyłki przez listonosza.  Podstawę prawną do żądania zapłaty za zwrot przesyłek stanowi art. 32 Prawa Pocztowego, zgodnie z którym: przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych albo w umowie.

6)    Czy Zamawiający jest świadomy, iż będzie zobowiązany dołączać różne druki potwierdzenia odbioru do nadawanych przesyłek – jedne wymagane przez operatora wyznaczonego, zaś drugie wymagane przez innego operatora?  Wykonawca nadmienia, także że w takiej sytuacji będzie następować inny sposób wykonania usługi – właściwy dla danego operatora pocztowego, przy czym na druku potwierdzenia odbioru będzie pojawiać się jako nadawca przesyłki nazwa operatora pocztowego, który w imieniu i na rzecz będzie nadawał przesyłki u operatora pocztowego. Powyższe budzi ryzyko, możliwości wykorzystania takiego dowodu odbioru przesyłki w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego, jako dowodu.

7)    Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest świadomy, iż faktycznym nadawcą przesyłek będzie wówczas operator pocztowy, a nie Zamawiający? Powyższe może budzić wątpliwości adresatów przesyłek oraz organów, którym Zamawiający będzie przedstawiał dowody nadania korespondencji.

8)    Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, dokona modyfikacji treści zapytania w taki sposób, aby jednoznacznie zostały opisane wszystkie warunki świadczenia usług zarówno usług pocztowych jak i usługi pośrednictwa, bowiem w przypadku braku stosownych zmian, samo dopuszczenia nadawania przesyłek w imieniu i na rzecz Zamawiającego powoduje, że zapisy zapytania będą stały w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo pocztowe.

 Czy Zamawiający akceptuje ryzyko związane z opóźnieniem nadania przesyłek przez operatora pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu określonego w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej?

 Odpowiedź:
Zamawiający będzie nadawał przesyłki w sposób określony w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje podziału korespondencji i tworzenia odrębnych dokumentów nadawczych. Zamawiający nie przewiduje dołączania innych druków potwierdzenia odbioru do nadawanych przesyłek niż Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje nanoszenia przez
Zamawiającego innych nadruków/znaków opłaty na przesyłkach, niż określone w SIWZ.
Wykonawca odpowiada jak za własne, za działania lub zaniechania osób, przy
pomocy których zobowiązania wynikające z niniejszej umowy wykonuje jak również
za działania i zaniechania osób, którym wykonanie tych zobowiązań powierza. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez osoby, którym wykonanie tych
zobowiązań Wykonawca powierzył, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania od Wykonawcy.
Zamawiający wyklucza możliwość regulowania należności za wysłane, dostarczone lub zwrócone przesyłki, w obrocie krajowym i zagranicznym, a także za
odbiór przesyłek do wyekspediowania z siedziby Zamawiającego w innej formie, niż
określone w SIWZ. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. Zamawiający nie dopuszcza nadania przez inny podmiot przesyłek i w imieniu Zamawiającego.
Zamawiający nie akceptuje ryzyka związanego z opóźnieniem nadania
przesyłek przez Zamawiającego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu określonego w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej..

 

Pytanie 2: Wykonawca wnosi o sprecyzowanie danych zawartych w załączniku  nr 1.1. do formularza ofertowego – formularz cenowy:

1/ co oznacza informacja PO (1 SZT), czy chodzi o podanie ceny wyłącznie usługi potwierdzenie odbioru przesyłki, czy ceny przesyłki wraz z potwierdzeniem odbioru;

Odpowiedź:

Należy podać cenę przesyłki wraz z potwierdzeniem odbioru

 2/ czy w przypadku polecenia i PO w obrocie zagranicznym należy podać wyłącznie ceny samych usług, czy cenę wraz z przesyłką;

Odpowiedź:

Należy podać cenę przesyłki wraz z poleceniem i PO.

3/ czy poz. 11 i 12 dotyczy zwrotu przesyłek listowych, czy paczek w obrocie krajowym.

Odpowiedź:

Poz. 11 i 12 dotyczy zwrotu przesyłek listowych rejestrowanych w obrocie krajowym

Pytanie 3: Zamawiający w załączniku nr 2.1 pkt. 1 podał informacje o doręczaniu przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca wnosi o podanie udziału procentowego tych przesyłek w wolumenie będącym przedmiotem zamówienia oraz o sprostowanie określonej w pkt. 6 daty okresu wykonywania umowy

 Odpowiedź:

Szacunkowy udział przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego wynosi 80%, co zostało wskazane w pkt. 14. Zamawiający na obecnym etapie nie widzi potrzeby sprostowania daty okresu wykonywania umowy.

Pytanie 4: W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  pkt. 8 Zamawiający wskazał konieczność posiadania placówek o określonej charakterystyce, Wykonawca wnosi o sprecyzowanie sposobu podania tej informacji np. oświadczenie, załącznik do umowy? W jaki sposób Zamawiający będzie je weryfikował?

Odpowiedź:

Informacją jest załącznik do umowy, a weryfikacja nastąpi w drodze oględzin.

Pytanie 5: Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej stosowanej w przypadku umów długookresowych w postaci możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku: podniesienia stawki podatku VAT, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, zmiany innych przepisów ogólnie obowiązujących, które wpłyną na zwiększenie kosztów Wykonawcy o ponad 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej.


Pliki do pobrania:2015-12-15

Wytworzył przez:   Oczkowicz Czesław
Zatwierdził przez:    Oczkowicz Czesław
Ostatnia zmiana wykonana przez: Oczkowicz Czesław
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2015-12-23 14:25:05


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu