logo bip
Logotyp WITD
banner góra

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ BIUROWĄ NA UŻYTEK INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO


Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:

dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Inspekcji Transportu Drogowego

nr sprawy

(nr Biuletyn ZP):

WAT.272.1.2013.PC

(numer ogłoszenia: 242236-2013)

wartość:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

termin składania ofert:

2013-07-15 godz. 12.00

miejsce składania ofert:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul. Krzywoustego 28, pok.5 (sekretariat)

kontakt w sprawach postępowania:

wat@dolnyslask.witd.gov.pl

status postępowania:

rozstrzygnięto w dniu 2013-07-15

Na podstawie art.92 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w dniu 2013-07-15 o godzinie 12.00, po analizie oferty, dokonanej przez Komisję Przetargową w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WAT.272.1.2013.PC na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Inspekcji Transportu Drogowego, wybrano ofertę złożoną przez 

GRUAU Polska Sp. z o.o. 

Daszyna 29A

99-107 Daszyna

cena brutto 187 250,00

Uzasadnienie wyboru: na podstawie art. 91 ust. 1 PZP, została wybrana oferta zgodna z wymogami SIWZ, zawierająca najniższą cenę.

 

dokumenty w postępowaniu:

w załączeniu


Pliki do pobrania:2013-06-24

Wytworzył przez:   Żarska-Cynk Patrycja
Zatwierdził przez:    Żarska-Cynk Patrycja
Ostatnia zmiana wykonana przez: Żarska-Cynk Patrycja
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2013-07-15 15:22:55


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu