logo bip
Logotyp WITD
banner góra

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do którego zastosowanie mają przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843). na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych ich zwrotów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.


Witamy

Zapraszamy do składania ofert.

!!!UWAGA ZMIANA: oferty należy składać do 30.10.2019 do godz. 10:00!!!

W dniu 22 października 2019 r. o godzinie 16:12 na adres mailowy WAT@dolnyslask.witd.gov.pl Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w związku z postępowaniem na realizację zamówienia p.n. świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych ich zwrotów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wpłynęła informacja od przedstawiciela Poczty Polskiej S.A.  z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1/ Wykonawca wnosi o poprawę w par.3 ust.4 istotnych postanowień umowy - projektu umowy odwołania się do załącznika, jest „ w załączniku nr 3” a powinno być „w załączniku 2.3”.

Odp. na pyt. 1: Zamawiający dokona poprawy § 3 ust. 4 istotnych postanowień umowy poprzez dokonanie wpisu „w załączniku 2.3.”

2/ Wykonawca wnosi o wykreślenie par.5 ust.7 istotnych postanowień umowy - projektu umowy albowiem nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Odp. na pyt. 2: Zamawiający dokona wykreślenia § 5 ust. 7 istotnych postanowień umowy.

3/ Wykonawca wnosi o poprawę w par.10 ust.1 pkt.2 istotnych postanowień umowy - projektu umowy odwołania się do przepisu, jest „ ust.3 par.11” a powinno być „par.3 ust.11”.

Odp. na pyt. 3: Zamawiający dokona poprawy §10 ust. 1 pkt 2 istotnych postanowień umowy poprzez dokonanie wpisu „§3 ust.11”.

4/ Wykonawca wnosi o wykreślenie z par.6 ust.4 istotnych postanowień umowy - projektu umowy wyrazów „lub mniejszej liczby osób niepełnosprawnych… czasu pracy” albowiem w pkt. III opis przedmiotu zamówienia pkt.9 zdefiniowano wymóg zatrudnienia nie zawierający przedmiotowego warunku.

Odp. na pyt. 4: Zamawiający wykreśli z § 6 ust. 4 istotnych postanowień umowy część zdania w brzemieniu „lub mniejszej liczby osób niepełnosprawnych, które będą zatrudnione przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy”.

5/ W zawiązku z wyrażaniem przez Zamawiającego chęci korzystania z programów rabatowych stosowanych przez Wykonawcy. Wykonawca informuje, że możliwość skorzystania z stosowanych przez niego taryf specjalnych wiąże się, z koniecznością zrealizowania przez klienta szeregu dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek, oraz nadaniem przez klienta określonego wolumenu w okresie miesiąca kalendarzowego.

Klient ubiegający się o zastosowanie taryfy specjalnej.

W przypadku przesyłek nierejestrowanych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane jest:

1) maszynowe nanoszenie adresu, zgodne z Polskimi Normami, gwarantujące jego odczytywanie przez czytnik listowych maszyn rozdzielczych,

2) ostemplowanie przesyłek nierejestrowanych datą nadania (odcisk z maszyny do frankowania) lub umieszczenie napisów informujących o odstąpieniu od ich stemplowania i po uzgodnieniu z Wykonawcą naniesienie daty i miejsca nadania,

3) posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kategorii na ekonomiczne i priorytetowe,

4) posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kodów pocztowych w zakresie uzgodnionym z Wykonawcą, minimum do drugiej cyfry kodu pocztowego,

5) nadanie przesyłek nierejestrowanych w uzgodnionej z Wykonawcą placówce pocztowej nadawczej,

6) sporządzanie przez nadawcę zestawień ilościowo-wartościowych przesyłek nierejestrowanych, według kategorii, rodzajów gabarytów oraz przedziałów wagowych, zgodnie z cennikiem w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla pocztowej placówki nadawczej albo przekazanie ich do pocztowej placówki nadawczej przy wykorzystaniu systemu Elektroniczny Nadawca* albo uzgodnionego z Pocztą Polską formatu elektronicznej książki nadawczej,

7) informowanie placówki pocztowej nadawczej o planowanym nadaniu.

W przypadku przesyłek rejestrowanych miejscowych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane jest:

1) wydzielanie przez nadawcę w osobny strumień, na etapie nadawania, przesyłek poleconych miejscowych z całej partii nadawanych przesyłek poleconych,

2) sporządzanie przez nadawcę pocztowej książki nadawczej dla przesyłek poleconych miejscowych  (w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla placówki pocztowej nadawczej) albo przekazanie jej przy wykorzystaniu systemu Elektroniczny Nadawca albo uzgodnionego z Wykonawcą formatu elektronicznej książki nadawczej; pocztowa książka nadawcza nie może obejmować przesyłek innych niż przesyłki polecone miejscowe,

3) przekazanie przesyłek poleconych miejscowych do nadania zgodnie z kolejnością wpisów w pocztowej książce nadawczej.

Wykonawca informuje, że rabaty naliczane są niezależnie od siebie.

W związku z powyższym, czy Zamawiający przewiduje wykonywanie dodatkowych czynności, umożliwiających zastosowanie taryf rabatowych?

Odp. na pyt. 5: Zamawiający nie jest w stanie łącznie spełnić wymogów, które pozwolą na skorzystanie z taryf specjalnych.

Ponadto Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.10.2019.

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składnia ofert do dnia 30 października 2019 r. W związku z tym termin składania ofert ulega przesunięciu.

Oferty należy składać do dnia  30.10.2019 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, 51-165 Wrocław, ul. B. Krzywoustego 28.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2019 r., o godz.10.15.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, Wrocław, ul. B. Krzywoustego 28, pok. nr 12.


Pliki do pobrania:2019-10-16

Wytworzył przez:   Ciesielski Marek
Zatwierdził przez:    Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Ciesielski Marek
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2019-12-06 13:17:29


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu