logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Serwis i naprawa samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w 4 (czterech ) częściach.


Witamy

Zapraszamy do składania ofert.

Pytania i odpowiedzi do postępowania:

Pyt. 1 - „W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą o podanie numerów VIN pojazdów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ.
Informacja ta pozwoli na bardzo rzetelne i dokładne wyliczenie kosztów robocizny i materiałów eksploatacyjnych zużytych do serwisowania samochodów.”

Odpowiedź na pyt. 1 -  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.01.2019 r. do postępowania na realizację zamówienia Serwis i naprawa samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu  z podziałem na 4 (cztery) części  informuję, iż numery VIN pojazdów wymienionych w załączniku 2 do SIWZ wskazano w tabeli poniżej.

Marka

Model

Pojemność silnika

Rodzaj Paliwa

Data Rejestracji

Numer VIN

Toyota

Avensis

1987

Pb

2016-12-15

SB1BK76L20E043985

Renault

Master

2299

ON

2016-12-22

VF1MA000X56397833

Renault

Master

2299

ON

2016-12-22

VF1MA000956397838

Renault

Master

2299

ON

2016-12-22

VF1MA000956397841

Renault

Master

2299

ON

2017-12-22

VF1MA000659097334

Mercedes

Vito

2148

ON

2008-12-02

WDF63970313483726

Toyota

Avensis

1987

Pb

2016-12-15

SB1BK76L90E043966

Renault

Master

2299

ON

2017-12-22

VF1MA000859097335

Ford

Mondeo

1498

Pb

2017-12-22

WF0FXXWPCFHD61867

Renault

Master

2299

ON

2018-12-21

VF1MA000861485603

Renault

Master

2299

ON

2017-12-22

VF1MA000X59097336

Ford

Mondeo

1498

Pb

2017-12-14

WF0EXXWPCEHC13573

Renault

Master

2999

ON

2018-12-21

VF1MA000X61485604

Ford

Mondeo

1498

Pb

2018-11-20

WF0FXXWPCFJB40590

Ford

Transit

2198

ON

2008-07-11

WRUG1342010BUK000066

Opel

Insignia

1956

ON

2011-03-25

W0LGT8EM4B1130472

Ford

Mondeo

1597

ON

2012-06-22

WF0EXXGBBECC13271

Renault

Master

2299

ON

2013-12-09

VF1MAF4FE49689917

Ford

Focus

1560

ON

2011-09-15

WF0LXXGCBLBT63434

Ford

Mondeo

1997

ON

2012-05-31

WF0GXXGBBGCG84919

Toyota

Avensis

1987

Pb

2015-11-12

SB1BK76L30E041985

Toyota

Avensis

1987

Pb

2015-12-14

SB1BK76L90E042431

Renault

Master

2299

ON

2015-12-22

VF1MAF4ZE54181419

Renault

Master

2299

ON

2015-12-22

VF1MAF4ZE54181420

Renault

Master

2299

ON

2015-12-22

VF1MAF4ZE54181421

Pyt. 2 - „Wnioskuję o zmianę odległości wykonywania usług od siedziby Zamawiającego we Wrocławiu przy ulicy B. Krzywoustego 28 z 10 km na 15 km, ponieważ wydłużenie odległości tylko o 5 km, nie wpłynie negatywnie na wydłużenie czasu wykonania usług, jak również nie wpłynie znacząco na wydłużenie czasu dostarczania samochodów służbowych do siedziby Wykonawcy i Zamawiającego.” 

Odpowiedź na pyt. 2 - W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.01.2019 r. do postępowania na realizację zamówienia Serwis i naprawa samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu  z podziałem na 4 (cztery) części  informuję, iż zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę odległości wykonywania usług.

Pyt. 3 - „Proszę o informacje czy załącznik nr 8 musimy wypełniać? naszym zasobem wiedzy są tylko  nasi pracownicy.”

Odpowiedź na pyt. 3 - W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.01.2019 r. do postępowania na realizację zamówienia Serwis i naprawa samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu  z podziałem na 4 (cztery) części  informuję, iż załącznik nr 8 stanowi integralną część oferty i jest wymagany. Wobec powyższego w przypadku, gdy wykonawca nie będzie zobowiązywał podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy złożyć załącznik nr 8  z adnotacją, iż nie będzie zobowiązywał innego podmiotu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

                WAT.272.1.01.01.2019.CO                                                       Wrocław, dnia 15.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Serwis i naprawa samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu z podziałem na 4 (cztery) części

dotyczy: Zamówienia pn. Serwis i naprawa samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu  z podziałem na 4 (cztery) części

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Część I:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 4 złożoną przez firmę

Zakład Usług Motoryzacyjnych inż. Kardaś Witold Mirosław EXPORT-IMPORT ul. Sosnowiecka 6, 52-013 Wrocław

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: oferta niniejszej firmy otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 100 punktów.

 1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

III. Nie odrzucono żadnego Wykonawców:

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907) Zamawiający:

1)      przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

OCENA OFERT - ZADANIE NR 1

Numer oferty

3

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

AUTO MATUNIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Wrocławska 23

55-220 Jelcz-Laskowice

Oddział Wrocław ul. Miłoszycka 97

Cena brutto- 118 010, 17 zł

Gwarancja na wykonane prace i zamontowane materiały (części) objęte niniejszym zamówieniem,  18 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty wykonania danej usługi.

Gwarancja na wykonane prace i elementy podlegające wymianie w ramach przeglądów okresowych oraz na artykuły samochodowe (żarówki, klocki hamulcowe, filtry, szczęki hamulcowe, paski gumowe, bezpieczniki) i płyny eksploatacyjne (płyn do chłodnicy, płyn hamulcowy, olej do wspomagania układu kierowniczego, płyn  do spryskiwaczy) 3 miesiące gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty wykonania danej usługi.

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

Cena oferowana

P(Co)

52,82 pkt

 

Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego, określonego w punkcie XVI. 1 SIWZ:                                                   

                                             Cmin

P(Co) = ¾¾¾¾¾¾¾     x  60 pkt

                                               Co

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,

Co  - cena ocenianej oferty,

 P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.

P(Co) = 103 898,10/118 010, 17 *60=52,82

92,82 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(Gi) - liczba punktów za kryterium okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace
i zamontowane materiały (części) z wyjątkami podanymi w ppkt 1.1.7.2

30 pkt

 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:

            12 miesięcy   – otrzyma 0 punktów  P(Gi)

           13 miesięcy  – otrzyma 5,00 punktów  P(Gi)

             14 miesięcy  – otrzyma 10,00 punktów  P(Gi)

 15  miesięcy  – otrzyma 15,00 punktów   P(Gi)

                 16 miesięcy  – otrzyma 20,00 punktów   P(Gi)

                 17 miesięcy     – otrzyma 25,00 punktów P(Gi)

           18  miesięcy i powyżej - otrzyma 30,00 punktów P(Gi)

P(Gi) – 30

Zatrudnienie osoby/osób na umowę o pracę (U)

10 pkt

Zatrudnienie osoby na umowę o pracę – otrzyma 10 pkt

Brak zatrudnienia – otrzyma 0 pkt

Zatrudnienie osobyna umowę o pracę - 10 pkt

Numer oferty

4

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH

Inż. Kardaś Witold Mirosław

EXPORT-IMPORT

Ul. Sosnowiecka 6

52-013 Wrocław

  Cena brutto- 103 898, 10 zł

Gwarancja na wykonane prace i zamontowane materiały (części) objęte niniejszym zamówieniem, 18 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty wykonania danej usługi.

Gwarancja na wykonane prace i elementy podlegające wymianie w ramach przeglądów okresowych oraz na artykuły samochodowe (żarówki, klocki hamulcowe, filtry, szczęki hamulcowe, paski gumowe, bezpieczniki) i płyny eksploatacyjne (płyn do chłodnicy, płyn hamulcowy, olej do wspomagania układu kierowniczego, płyn  do spryskiwaczy)                          3 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty wykonania danej usługi.

 

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

 

Cena oferowana

P(Co)

60 pkt

Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego, określonego w punkcie 18.1 SIWZ:                                           

                                             Cmin

P(Co) = ¾¾¾¾¾¾¾     x  60 pkt

                                               Co

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,

Co  - cena ocenianej oferty,

 P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.

 

P(Co) = 103 898,10/103 898,10*60=60

 

100 pkt

 

P(Gi) - liczba punktów za kryterium gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace
i zamontowane materiały (części) z wyjątkami podanymi w ppkt 3.8.2Pb 95

30 pkt

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:

     12 miesięcy            – otrzyma 0 punktów  P(Gi)

     13 miesięcy  – otrzyma 5,00 punktów  P(Gi)

     14 miesięcy  – otrzyma 10,00 punktów  P(Gi)

     15  miesięcy  – otrzyma 15,00 punktów   P(Gi)

     16 miesięcy  – otrzyma 20,00 punktów   P(Gi)

     17 miesięcy            – otrzyma 25,00 punktów P(Gi)

      18  miesięcy i powyżej - otrzyma 30,00 punktów P(Gi)

P(Gi) – 30

 

 

 

 

 

Zatrudnienie osoby/osób na umowę o pracę (U)

10 pkt

Zatrudnienie osoby na umowę o pracę:

Tak – otrzyma 10 pkt

Nie – otrzyma 0 pkt

Zatrudnienie na umowę o pracę - 10 pkt

 

 

           

2)      informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 16 SIWZ wyboru najkorzystniejszej oferty

3)      zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część II:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę

OMNI MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Nowodworska 30 59-220 Legnica

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: oferta niniejszej firmy była jedyną ofertą, która została złożona w tej części i otrzymała liczbę punktów – łącznie 70 punktów.

 1. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 2. Nie odrzucono następujących wykonawców:

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający:

1)   przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 1. IV.             OCENA OFERT - ZADANIE NR 2

Numer oferty

2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

OMNI MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Nowodworska 30

59-220 Legnica

Cena brutto- 77 219, 40 zł  

 

Gwarancja na wykonane prace i zamontowane materiały (części) objęte niniejszym zamówieniem,  12 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty wykonania danej usługi.

Gwarancja na wykonane prace i elementy podlegające wymianie w ramach przeglądów okresowych oraz na artykuły samochodowe (żarówki, klocki hamulcowe, filtry, szczęki hamulcowe, paski gumowe, bezpieczniki) i płyny eksploatacyjne (płyn do chłodnicy, płyn hamulcowy, olej do wspomagania układu kierowniczego, płyn  do spryskiwaczy) 3 miesiące gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty wykonania danej usługi.

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

Cena oferowana

P(Co)

60 pkt

 

Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego, określonego w punkcie XVI. 1 SIWZ:                                                   

                                             Cmin

P(Co) = ¾¾¾¾¾¾¾     x  60 pkt

                                               Co

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,

Co  - cena ocenianej oferty,

 P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.

 

P(Co) = 77 219, 40 /77 219, 40 *60 = 60

 

70 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(Gi) - liczba punktów za kryterium okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace
i zamontowane materiały (części) z wyjątkami podanymi w ppkt 1.1.7.2

0 pkt

 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:

            12 miesięcy                – otrzyma 0 punktów  P(Gi)

           13 miesięcy  – otrzyma 5,00 punktów  P(Gi)

             14 miesięcy  – otrzyma 10,00 punktów  P(Gi)

 15  miesięcy  – otrzyma 15,00 punktów   P(Gi)

                 16 miesięcy  – otrzyma 20,00 punktów   P(Gi)

                 17 miesięcy     – otrzyma 25,00 punktów P(Gi)

           18  miesięcy i powyżej - otrzyma 30,00 punktów P(Gi)

P(Gi) – 0

Zatrudnienie osoby/osób na umowę o pracę (U)

10 pkt

Zatrudnienie osoby na umowę o pracę – otrzyma 10 pkt

Brak zatrudnienia – otrzyma 0 pkt

Zatrudnienie osoby na umowę o pracę - 10 pkt

2)           informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 16 SIWZ wyboru najkorzystniejszej oferty

3)           zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część III:

 

 1. Nie wpłynęła żadna oferta dla części III.
 2. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 3. Nie odrzucono żadnego z wykonawców:
 1. W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy unieważnia postępowanie w części III.

Część IV:

Wybrano jako najkorzystniejszą:

 1. ofertę nr 1 złożoną przez firmę

AUTO KOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. Warty 19 57-300 Kłodzko

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: oferta niniejszej firmy była jedyną ofertą, która została złożona w tej części i otrzymała liczbę punktów – łącznie 60 punktów.

 1. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 2. Nie odrzucono żadnego z  wykonawców.

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający:

1)           przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

OCENA OFERT - ZADANIE NR 4

Numer oferty

1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

AUTO KOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. Warty 19 57-300 Kłodzko

Cena brutto- 56 837, 07 zł

Gwarancja na wykonane prace i zamontowane materiały (części) objęte niniejszym zamówieniem,  12 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty wykonania danej usługi.

Gwarancja na wykonane prace i elementy podlegające wymianie w ramach przeglądów okresowych oraz na artykuły samochodowe (żarówki, klocki hamulcowe, filtry, szczęki hamulcowe, paski gumowe, bezpieczniki) i płyny eksploatacyjne (płyn do chłodnicy, płyn hamulcowy, olej do wspomagania układu kierowniczego, płyn  do spryskiwaczy) 3 miesiące gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty wykonania danej usługi.

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

Cena oferowana

P(Co)

60 pkt

 

Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego, określonego w punkcie XVI. 1 SIWZ:                                                   

                                             Cmin

P(Co) = ¾¾¾¾¾¾¾     x  60 pkt

                                               Co

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,

Co  - cena ocenianej oferty,

 P(Co) – liczba punktów za kryterium ceny.

 

P(Co) = 56 837, 07 / 56 837, 07 *60=60

 

60 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(Gi) - liczba punktów za kryterium okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace
i zamontowane materiały (części) z wyjątkami podanymi w ppkt 1.1.7.2

0 pkt

 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:

            12 miesięcy    – otrzyma 0 punktów  P(Gi)

           13 miesięcy  – otrzyma 5,00 punktów  P(Gi)

             14 miesięcy  – otrzyma 10,00 punktów  P(Gi)

 15  miesięcy    – otrzyma 15,00 punktów   P(Gi)

                 16 miesięcy  – otrzyma 20,00 punktów   P(Gi)

                 17 miesięcy       – otrzyma 25,00 punktów P(Gi)

           18  miesięcy i powyżej - otrzyma 30,00 punktów P(Gi)

 

P(Gi) – 0

 

Zatrudnienie osoby/osób na umowę o pracę (U)

0 pkt

Zatrudnienie osoby na umowę o pracęotrzyma 10 pkt

Brak zatrudnienia – otrzyma 0 pkt

Brak zatrudnienia osoby na umowę o pracę - 0 pkt

2)            informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 16 SIWZ wyboru najkorzystniejszej oferty

3)            zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Pliki do pobrania:2019-01-22

Wytworzył przez:   Ciesielski Marek
Zatwierdził przez:    Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Ciesielski Marek
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2019-02-21 08:08:04


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu