logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Oferta na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.


Witamy

Zapraszamy do składania ofert.

Pytania i odpowiedzi do postepowania:

1. Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe: (wzór umowy par 3)

  * 10 zł netto za kartę nową

  * 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) ?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację, że w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji (wg wymogu Zamawiającego)  dokonywać  będzie transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania  w § 3 ust 7 na końcu zdania słów: „w   przypadku gdy karta jest wystawiona na numer rejestracyjny samochodu”?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

4.Czy istnieje możliwość wydania kart w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na karty przez portal ( wzór umowy par 3 ust 3).

Zamawiający nie zgadza się na zmianę par.3 ust.3 umowy na proponowane 15 dni na dostarczenie i aktywowanie kart flotowych, ale wydłuży wskazany termin do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość § 5 ust 3 zmiany zapisu na następujący: „Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami”?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy par 7 ust. 2) – proponuję słowo płatnikiem zastąpić słowem podatnikiem.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy istnieje możliwość usunięcia zapisów ( wzór umowy par 8 od ust 4 do ust 6) – Wykonawca rekomenduje usunięcie zapisów.

Nie dokona usunięcia zapisów w par.8 od 4 do ust.6. Zmieni wysokość kary umownej w par.8  ust.6 na 5% czyli „ Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty, o której mowa w par.3 ust.8 umowy , w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust.4 lub 5”.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert na 21.11.2018 z uwagi na zadane pytania.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu składania ofert. Zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi nie mają istotnego wpływu na opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postepowaniu.


Pliki do pobrania:2018-11-06

Wytworzył przez:   Ciesielski Marek
Zatwierdził przez:    Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Ciesielski Marek
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2018-11-16 13:48:04


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu