logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Oferta na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby WITD we Wrocławiu w postepowaniu do 144.000 euroWitamy

Zapraszamy do składania ofert.

Szanowni Państwo

Dokonano modyfikacji Załącznika  nr 4  w dniu  24.10.2018  o godz. 9.00

 

1. Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe: (wzór umowy par 3)

  * 10 zł netto za kartę nową

  * 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) ?

Odp. Na pyt. nr 1. Akceptujemy zaproponowana zmianę w § 3 umowy tj. ewentualne wprowadzenie opłaty za wydanie elektronicznych kart flotowych według taryfikatora Wykonawcy.

 

2.Czy istnieje możliwość wydania kart w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na karty przez portal ( wzór umowy par 3 ust 3).

Odp. Na pyt. nr 2. Zamawiający nie zgadza się na zmianę w  § 3 ust. umowy na proponowane 15 dni na dostarczenie i aktywacje kart flotowych ale wydłuży wskazany termin do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

 

3. Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży ( wzór umowy par 5 ust 1).

Odp. Na pyt. nr 3.Tak. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w formie przelewu w terminie 21 dni do daty prawidłowo wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.

 

4. Czy istnieje możliwość zaakceptowania jako dnia zapłaty, dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy ( wzór umowy par 5 ust 2).?

Odp. Na pyt. nr 4. Tak. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

 

5. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy par. 6 ust 2) po słowach "opóźnienia w dostawie paliwa" należy dopisać "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy".

Odp. Na pyt. nr 5. Tak. W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie paliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

6. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy par 7 ust. 2) – proponuję słowo płatnikiem zastąpić słowem podatnikiem.

Odp. Na pyt. 6. Nie. Dokona zmiany zapisu umowy w par. 7 ust.2.

 

7. Czy istnieje możliwość usunięcia zapisów ( wzór umowy par 8 od ust 4 do ust 6) – Wykonawca rekomenduje usunięcie zapisów.

Odp. Na pyt.7. Nie dokona usunięcia  zapisów w § 8 od ust.4 do 6. Zmieni wysokość kary umownej w § 8 ust.6 na 5% czyli „ Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kare umowna w wysokości 5% kwoty, o której mowa w   § 3 ust.8 umowy, w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust.4 lub 5”.

 

8. We wzorze umowy w par 11 - brakuje słowa "publicznych".

Odp. Na pyt. 8. Zamawiający uzupełni brakujący zapis w  § 11.

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ.

Odp. Na pyt.9. Dopuszcza możliwość dołączenia do umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz Warunkami SIWZ.

 

Jednocześnie informujemy,  że w związku z zadanymi pytaniami  modyfikacji uległ załącznik nr 4 do SIWZ. Jego zmodyfikowana wersja została umieszczona na stronie internetowej po nazwą „Zał. nr 4 - 2018  – umowa – poprawiona.”


Pliki do pobrania:2018-10-18

Wytworzył przez:   Ciesielski Marek
Zatwierdził przez:    Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Ciesielski Marek
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2018-10-30 11:56:20