logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Oferta na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w postępowaniu do 30 000 euro.Witamy

Zapraszamy do składania ofert.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki

- numer NIP

- numer REGON

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)

- przeznaczenie punktu poboru

- grupa taryfowa

- kod PPE

- roczny wolumen energii elektrycznej

- numer licznika

- numer aktualnie obowiązującej umowy

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo

- dokument nadania numeru NIP

- dokument nadania numeru REGON

- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa

- numer rachunku bankowego

Odp. Zamawiający przekaże w/w dane Wykonawcy.


2. Czy dla punktu poboru energii elektrycznej objętego przedmiotowym postępowaniem
jest to pierwsza czy kolejna procedura zmiany sprzedawcy?

Odp. Zamawiający informuję iż jest to kolejna zmiana sprzedawcy.

3. Czy umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktu poboru objętego przedmiotowym postępowaniem zawarta jest na czas nieokreślony?

Odp. Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktu poboru objętego przedmiotowym postępowaniem zawarta jest na czas nieokreślony.

4. Która ze stron postępowania będzie odpowiedzialna za wypowiedzenie obecnie obowiązujących umów oraz za zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych
dla punktów poboru objętych przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający
czy Wykonawca (jeśli dotyczy)?

Odp. Obecna umowa została automatycznie rozwiązana z powodu wstrzymania przez Polskie Sieci Energetyczne świadczenia usług przesyłu dla dotychczasowego wykonawcy.

5. Czy wskazany miesięczny okres rozliczeniowy jest zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego?

Odp. Tak.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej netto w sytuacji zmiany stawki podatku akcyzowego?

Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odp. Tak.


Pliki do pobrania:2018-09-13

Wytworzył przez:   Oczkowicz Czesław
Zatwierdził przez:    Oczkowicz Czesław
Ostatnia zmiana wykonana przez: Oczkowicz Czesław
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2018-09-25 08:22:18