logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Postępowanie egzekucyjne i ulgi w płatnościach


Ulgi w płatności kar pieniężnych

Ulgi w płatnościach kar pieniężnych nałożonych na mocy decyzji administracyjnych:

- wydanych przed 29 czerwca 2012 roku- rozpatrywanie wniosków jest prowadzone w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego  ( wniosek należy przesłać na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław).

- wydanych po 29 czerwca 2012 roku- rozpatrywanie wniosków jest prowadzone w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego ( wniosek należy przesłać na adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Postępu 21 A, 02-676 Warszawa).

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.), na wniosek zobowiązanego, może udzielać określonych w art. 55 ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.
 
Wobec powyższego, w związku wnioskiem strony, dotyczącym udzielenia ulgi w płatności kary pieniężnej wynikającej z decyzji DWITD za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym – informuję, iż w myśl art. 55-57 ustawy o finansach publicznych należności pieniężne (…) przypadające organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.
 
Dokumenty, które będą stanowiły dla WITD we Wrocławiu podstawę do podjęcia stosownej decyzji w zakresie udzielenia ulgi w płatności (przykładowy wykaz):
1.    deklaracja podatkowa za ostatni rok;
2.    rachunek wyników oraz bilans za ostatni rok;
3.    rachunek wyników za ostanie trzy miesiące;
4.    zestawienie przychodów i kosztów za trzy ostatnie miesiące;
5.    aktualnego zaświadczenia z właściwego miejscowo urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (dokument w oryginale);
6.    aktualnego zaświadczenia z ZUS – u o braku (lub o wysokości) zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dokument w oryginale);
7.     zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru NIP i Regon, (jeśli nie złożono w postępowaniu wyjaśniającym);
8.     informacja o osiągniętych przychodach za ostatni rok lub za trzy ostatnie miesiące na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów;
9.     informacja o wysokości płaconych składek ZUS za ostatnie trzy miesiące;
10.   zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru NIP i Regon, (jeśli nie złożono w postępowaniu wyjaśniającym);
11.   ewentualnie innych dokumentów potwierdzających sytuację materialną firmy (np.: kopie umów kredytowych lub leasingowych wraz z terminarzami spłat poszczególnych rat, ewentualnie zaświadczenia z banków o terminowej obsłudze zawartych umów kredytowych lub leasingowych, prawomocne wyroki sądowe lub nakazy zapłaty zasądzające wierzytelności na korzyść, ewentualnie raporty z firm windykacyjnych dotyczące stanu ściągalności wierzytelności przysługujących firmie od kontrahentów, – jeśli oczywiście korzysta strona z takich usług, itp.).
Oprócz ww. dokumentów, strona może także przedstawić inne, które jej zdaniem mogą mieć wpływ na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.

 
Przesłanki uzasadniające umorzenie należności pieniężnej
 
Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych „Należności, o których mowa w art. 55, mogą być umarzane w całości, jeżeli:
 
 1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;
 
 2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
 
 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
 
 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
 
 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.(…)”

Niniejszy katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, iż umorzenie należności jest możliwe jedynie w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 56 ust.1 ww. ustawy.
 
Ponadto Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, iż na podstawie art. 261 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zm.) organ wzywa stronę wnoszącą wniosek o udzielenie ulgi w płatności do uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 (dziesięć) zł na rachunek

Gminy Wrocław: Bank Zachodni WBK SA 1 /O Wrocław
nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288 lub bezpośrednio w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Po dokonaniu opłaty, dowód zapłaty nalezy przesłać niezwłocznie na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław.

W przypadku gdy przed wydaniem decyzji w zakresie odraczania, umarzania lub rozkładania na raty kary pieniężnej zostało wszczete postępowanie egzekucyjne składajacy wniosek zobowiązany jest do uregulowania wszystkich powstałych na ten dzień kosztów i opłat związanych z egzekucją.


Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Finansowo-Księgowy.


  Pliki do pobrania:  Wytworzył: Ciesielski Marek
  Opublikował: Ciesielski Marek
  Ostatnia zmiana: Ciesielski Marek 2020-02-03 22:14:55


  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersje artykułu
  • 2020-02-03 22:14:55 - wersja - 11 - autor: Ciesielski Marek

  zobacz pozostałe opublikowane wersje


  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
  ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
  tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu