Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i Wnioski

Sposób załatwiania spraw

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, jego Zastępca lub osoba wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od 14:00 do 16:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 28, po wcześniejszym ustaleniu terminu (zapisy prowadzi sekretariat, tel. 071 326 51 60).   

Skargi i wnioski można składać także:

1) drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

2) osobiście w godzinach pracy urzędu:
w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu,
sekretariat pok. 5 (parter)

3) drogą elektroniczną:

4) faxem:
fax: (0-71) 326 51 61

Informujemy również, że wszelka korespondencja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46), listy nie podpisane przez nadawcę pełnym imieniem i nazwiskiem oraz bez pełnego adresu pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Rejestr skarg i wniosków znajduje się na:
Stanowisku pracy ds. prawnych.

Postępowanie wnioskowe w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej

Jakie uprawnienia ma klient Urzędu i osoba ze szczególnymi potrzebami ?

 1. Informowanie o braku dostępności

  Każdy, bez konieczności wykazywania interesu faktycznego ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

  Informacja taka powinna zawierać:
  1) dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.

  Pobierz wzór wniosku – DOCXInformacja o braku dostępności - wniosek nr 1 (26,19KB)

 2. Wnioskowanie o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej

  Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu faktycznej potrzeby skorzystania z usług Urzędu ma prawo zwrócić się do Urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności.

  Wniosek taki powinien zawierać:
  1) dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

  Pobierz wzór wniosku – DOCXWniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej - wniosek nr 2 (26,32KB)

 3. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

  Każdy, bez konieczności wykazywania interesu faktycznego ma prawo wystąpić do Urzędu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych lub ich elementów.

  Żądanie takie powinno zawierać:
  1) dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

  Pobierz wzór wniosku – DOCXŻądanie zapewnienia dostępności cyfrowej - wniosek nr 3 (25,61KB)

Jakie złożyć informację lub wniosek/żądanie ?

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności można:

 1. złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy Urzędu:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
  ul. B. Krzywoustego 28
  51-165 Wrocław
  godziny pracy: 7:30 – 15:30
  sprawdź jak dojechać

 2. wysłać pocztą tradycyjną na adres:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
  ul. B. Krzywoustego 28
  51-165 Wrocław

 3. wysłać pocztą elektroniczną na adres:

   

W jakim terminie podmiot publiczny musi zapewnić dostępność?

 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.
 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Podmiot publiczny zaproponuje rozwiązanie alternatywne oraz dołączy uzasadnienie.

Czym jest tryb odwoławczy?

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni (w przypadku dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej) lub 7 dni (w przypadku dostępności cyfrowej) od dnia złożenia wniosku (w terminie podstawowym), albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na brak dostępności:

 • do Prezesa Zarządu PEFRON w przypadku braku zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej;
 • do podmiotu publicznego w przypadku braku zapewnienia dostępności cyfrowej.

Skargę można złożyć w ciągu 30 dni licząc od upłynięcia terminów:

 • 14 dni od złożenia wniosku, albo
 • 2 miesięcy od złożenia wniosku w przypadku przedłużenia przez podmiot publiczny terminu zapewnienia dostępności, albo
 • otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Pliki do pobrania:
DOCXInformacja o braku dostępności - wniosek nr 1 (26,19KB)

DOCXWniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej - wniosek nr 2 (26,32KB)

DOCXŻądanie zapewnienia dostępności cyfrowej - wniosek nr 3 (25,61KB)