Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla kandydatów

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. Nr 1559 z późn. zm.)

Nabór do korpusu służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej. Zgodnie z art. 4 ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Stosownie do postanowień art. 28 ustawy o służbie cywilnej, dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39 ustawy ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

 • nazwę i adres urzędu,
 • określenie stanowiska pracy,
 • wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
 • zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy,
 • informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • wskazanie wymaganych dokumentów,
 • termin i miejsce składania dokumentów.

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty złożone w niewłaściwym terminie (tj. przed ukazaniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu) nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych dokumentów odrzuceniu podlegają ponadto oferty kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze, tj. wymagań koniecznych związanych ze stanowiskiem pracy lub takich, którzy nie złożyli kompletu dokumentów.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 29a ust. 2, przedstawianych dyrektorowi generalnemu;

 1. liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych,
 2. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
 3. uzasadnienie dokonanego wyboru,
 4. skład komisji przeprowadzającej nabór.

Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia informację o wyniku naboru poprzez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informacja zawiera:

 1. nazwę i adres urzędu,
 2. określenie stanowiska pracy,
 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy, dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów.