Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

„Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Kukiełka. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 28 , pok. 28, tel. 0713209081, e-mail:

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DWITD

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.

Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 28 , pok. 28, tel. 0713209081, e-mail: rodo@dolnyslask.witd.gov.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w szczególności na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa. Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego wynikającej przepisów prawa.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.

Zgodnie z art. 55c u.t.d w zakresie zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne.

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".

1) Inspekcja przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wyłącznie w przypadku, gdy:

-  zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania prowadzonego przez organ Inspekcji;

-  jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych, o których mowa w pkt 1;

-  z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych;

-  jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu.

2) Ograniczenia

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.

3) Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 ustala administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie wynikają one z przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących terminów. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 z późn. zm).

4) Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu.

5) Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

6) W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia wydaje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o naruszeniu.

7) Przepisy art. 55 a u.t.d. ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez organy Inspekcji postępowań odwoławczych od decyzji wydanych na podstawie ustawy oraz postępowań dotyczących tych decyzji prowadzonych na podstawie art. 145 § 1, art. 145a § 1, art. 145b § 1, art. 154 § 1, art. 155, art. 156 § 1, art. 161 § 1, art. 162 § 1 i 2 oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:

- wykonywanie obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa w tym prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) i prawa polskiego;

- wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;

- do prowadzenia postępowań kontrolnych, administracyjnych, wykroczeń;

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

- przeniesienie danych do archiwum;

- postępowania wyjaśniające;

- doradztwo prawne, które jest świadczone dla DWITD;

- wdrożenie mechanizmów kontroli;

- audyt wewnętrzny.

Okres przetwarzania Twoich Danych Osobowych, zależy w jakim celu zostały zebrane i są przetwarzane, zależnie od przepisów prawa, zgodnie z tymi przepisami metod, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 z późn. zm). Przetwarzamy dane związane z :

- umową lub inną czynnością prawną – na czas niezbędny do realizacji;

- danymi archiwalnymi;

- orzeczeniem sądowym- dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia, kończącego postępowanie;

- zgodą klienta;

- pozyskiwaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty.

Uprawnienia:

1.         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2.         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

3.         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

4.         prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

5.         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)