Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

„Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Kukiełka. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 28 , pok. 28, tel. 0713209081, e-mail:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.

Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 28 , pok. 28, tel. 0713209081, e-mail: rodo@dolnyslask.witd.gov.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw przez Administratora, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
listownie na adres siedziby Administratora51-165 Wrocław Bolesława Krzywoustego 28.;
e-mailem:
telefonicznie: 0713209081.

Państwa dane mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z wykonywaniem przez Administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora, na warunkach określonych w RODO:
- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,
Podanie danych osobowych może być dobrowolne. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531-03-00.

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 129a ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 129g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
W sprawach o wykroczenia przetwarza się dane osobowe na podstawie art. 55a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.), w związku z art. 129a ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz art. 129g i 129h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych w sprawach o wykroczenia.

Zadania określone w art. 54 ust. 2 pkt 11 ustawy o transporcie drogowym związane z ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych oraz prowadzenie w tym zakresie postępowań, podlegają przepisom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 89) oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 125).


Polityka prywatności Aplikacji mobilnej dedykowanej przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport ciężki międzynarodowy

Prosimy przeczytać – z należytą uwagą niniejszą politykę prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przed przystąpieniem do korzystania z tej strony internetowej, ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników Aplikacji mobilnej i prezentuje informacje o zakresie i sposobie przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych jak również uprawnieniach Użytkowników i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą czy też z innych źródeł oraz w jaki sposób korzystamy z plików cookies. Korzystanie z niniejszej Aplikacji oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kwestię ochrony danych traktuje priorytetowo, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Treść Polityki Prywatności jest udostępniona wszystkim Użytkownikom przez publikację na stronie internetowej. Administrator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Polityki Prywatności.

Użytym w treści niniejszej Polityki Prywatności zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
Aplikacja – aplikacja mobilna dedykowana przewoźnikom i kierowcom wykonującym transport ciężki międzynarodowy,
Administrator – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28 tel. 0713209081, e-mail: rodo@dolnyslask.witd.gov.pl

Użytkownik - jest osoba, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym typu smartfon,
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim bezpłatnym pobraniu aplikacji za pośrednictwem:
w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play Store,
w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple App Store,
Koszt transmisji danych pokrywa Użytkownik Aplikacji. Koszty te są zgodne z cennikiem dostawcy usług i transmisji danych.

Warunkiem pobrania i korzystania z Aplikacji jest posiadanie sprawnego urządzenia typu smartfon, spełniającego następujące warunki techniczne:
dla wersji pobranej z Google Play Store:
- wersja systemu android nie niższa niż 4.4

dla wersji pobranej z Apple App Store:
- wersja systemu iOS nie niższa niż 9.0.

Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Aplikacji. W celu usunięcia Aplikacji z urządzenia Użytkownik powinien odinstalować Aplikację zgodnie z instrukcją danego urządzenia.
Użytkownik sam decyduje, czy chce pobrać aktualizację Aplikacji poprzez ustawienia w swoim urządzeniu. Automatyczne pobieranie aktualizacji uzależnione jest od ustawień osobistych urządzenia. Jeśli użytkownik nie chce, aby aktualizacje pobierały się automatycznie, powinien wyłączyć możliwość automatycznych aktualizacji w swoim urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
pamięci urządzenia w celu instalacji samej Aplikacji,
lokalizacja urządzenia, po wyrażeniu zgody przez użytkownika.
Aplikacja może uzyskać dostęp do lokalizacji urządzenia w celu wskazania Użytkownikowi danych teleadresowych najbliżej znajdujących się polskich placówek dyplomatycznych. Dane dotyczące lokalizacji urządzenia nie będą przetwarzane ani przechowywane przez Administratora.
Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
Aplikacja mobilna nie korzysta z plików typu cookies.
W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.
W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności złożenia reklamacji, co do działania Aplikacji mobilnej prosimy o kontakt pod adres mailowy: W przypadku kontaktu mailowego zainicjowanego przez Użytkownika Aplikacji, Administrator będzie przetwarzać udostępnione przez Użytkownika dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres mailowy w celu nawiązania zwrotnego kontaktu. Podanie danych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, lecz jest konieczne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o które Użytkownik się zwrócił. Dane są natychmiast usuwane przez Administratora po ich wykorzystaniu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Polityka prywatności może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Polityki prywatności.
Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple App Store. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play Store oraz Apple App Store oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play Store oraz Apple App Store. Informacje o politykach prywatności operatorów zewnętrznych: https://www.google.com/policies/privacy/
Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, i jest niezbędne do prowadzenia sprawy, w szczególności w trybie właściwych przepisów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.