Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania kontrolne

Działalność kontrolna Inspekcji Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.2013.1414  ze zm) wykonuje kontrole drogowe oraz z siedzibie przedsiębiorstw:

przestrzegania obowiązków lub warunków wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014r w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,
 • rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. L 3 z 05.01.2005, str. 1-44),
 • rozporządzenia (WE) nr 561/2006,
 • rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. L 190 z 12.07.2006, str. 1-98),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 72-87),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006,
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe,
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych,
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 • ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w zakresie przewozu drogowego;

Do zadań Inspekcji należy przede wszystkim  kontrola:

 • przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22, ustawy o transporcie drogowym,
 • przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
 • wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • rodzaju używanego paliwa,
 • dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
 • prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • przestrzegania czasu pracy:
  - przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,
  - osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz;

Schemat kontroli w siedzibie w przedsiębiorcy:

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli w siedzibie przedsiębiorcy:  ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarcze, ustawa z dnia 6 września 2001roku o transporcie drogowym (zwanej dalej UTD), ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej ADR.
 2. Kontrola w siedzibie przedsiębiorcy jest realizowana w wyniku przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.
 3. Kontrola w siedzibie przedsiębiorstwie poprzedzona jest zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli w przedsiębiorstwie, w którym określona jest data kontroli (kontrola powinna być przeprowadzona między 7 a 30 dniem od doręczenia zawiadomienia).
 4. Kontrola co do zasady przeprowadzana jest w siedzibie przedsiębiorcy jednak  na wniosek kontrolowanego może się odbyć w siedzibie organu przeprowadzającego kontrole (konieczne jest złożenie stosownego wniosku (druk wniosku).
 5. Co do zasady obowiązuje zakaz jednoczesnych kontroli, jednakże na wniosek przedsiębiorcy mogą być równolegle prowadzone kontrole różnych organów.
 6. Przed rozpoczęciem kontroli kontrolujący okazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
 7. Do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych uprawniony jest przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona (upoważnienie pisemne).
 8. W momencie rozpoczęcia kontroli, przedsiębiorca okazuje książkę kontroli celem dokonania odpowiednich wpisów przez kontrolujących.
 9. W celu pobrania dokumentów do analizy kontrolujący wręcza kontrolowanemu wezwanie do okazania dokumentów.
 10. Po otrzymaniu żądanych dokumentów kontrolujący sporządza protokół z okazanych dokumentów.
 11. W przypadku nie okazania wszystkich dokumentów sporządza się adnotację w protokole z okazanych dokumentów.
 12. W trakcie kontroli kontrolujący pobiera wykresówki, dane z tachografu cyfrowego, z kart kierowców oraz zaświadczenia o działalności kierowców, na dowód czego sporządzana jest karta pobrań zapisów z urządzeń rejestrujących.
 13. Czas trwania kontroli uzależniony jest od rodzaju przedsiębiorcy, (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej).
 14. Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu z kontroli, z którym zapoznawany jest kontrolujący.
 15. W przypadku gdy kontrolujący nie poddaje się kontroli sporządzany jest protokół z czynności.
 16. Protokół z kontroli lub protokół z czynności są podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego.  
 17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do kierującego lub osoby zarządzającej transportem (zarządzającej przedsiębiorstwem i osoby wykonującej inne czynności związane z przewozem drogowym) możliwe jest nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego bądź skierowanie wniosku o ukaranie do właściwego sądu rejonowego.

Schemat kontroli drogowej.

 1. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów:
  1. ustawy o transporcie drogowym, która określa obowiązki i warunki wykonywania przewozu drogowego;
  2. ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  3. ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych;
  4. rozporządzenie w sprawie kontroli przewozów drogowych.
 2. Zakres podmiotowy:
  1. Kierujący;
  2. Przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy;
  3. Inne podmioty określone w przepisach powszechnie obwiązującego prawa.
 3. Zakres przedmiotowy:
  1. Kontrola przewozu drogowego;
  2. Kontrola ruchu drogowego;
  3. Kontrola przestrzegania czasu pracy;
  4. Kontrola ciśnieniowych urządzeń transportowych;
  5. Kontrola rodzaju używanego paliwa;
  6. Kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu drogowego;
  7. Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych;
  8. Kontrola masy, nacisków i wymiarów pojazdów.
 4. Kontrolujący swoje czynności, w uzasadnionych przypadkach, mogą wykonywać 24 godziny na dobę w systemie zmianowym.
 5. Kontrolujący poruszają się pojazdami oznakowanymi oraz mogą poruszać się  pojazdami nieoznakowanymi.
 6. Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez umundurowanego inspektora (wyjątek – kontrola przewozów regularnych i przewozów drogowych taksówką).
 7. Czynności kontrolnych inspektor dokonuje po okazaniu kierującemu legitymacji służbowej.
 8. Kontrola jest dokonywana w obecności kierującego.
 9. Inspektor ma obowiązek zapoznać kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy.
 10. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:
  1. udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udostępnić dane mające związek z przedmiotem kontroli;
  2. udostępnić pojazd, a w uzasadnionych przypadkach wynikających z przeprowadzonej kontroli pojazdu na drodze;
  3. umożliwić sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez kontrolującego;
  4. umożliwić sporządzenie dokumentacji filmowej lub fotograficznej, jeżeli może ona stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;
  5. umożliwić przekazanie, za potwierdzeniem odbioru, oryginału zapisu urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość jazdy, czas jazdy i postoju lub karty kierowcy.
 11. W toku kontroli inspektor może:
  1. legitymować kierowców i inne osoby w celu ustalenia tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
  2. badać dokumenty i inne nośniki informacji objęte zakresem kontroli;
  3. dokonywać oględzin i zabezpieczać zebrane dowody;
  4. zatrzymać kartę kierowcy w przypadkach określonych w przepisach prawa;
  5. przesłuchiwać świadków i zasięgać opinii biegłych;
  6. przesłuchiwać kontrolowanego w charakterze strony, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla ustaleń kontroli;
  7. wykorzystywać urządzenia pomiarowo-kontrolne.
 12. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół kontroli. Protokół podpisują inspektor i osoba kontrolowana. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu przewóz drogowy.
 13. Protokół kontroli w którym stwierdzono naruszenia jest podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego.
 14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do kierującego lub osoby zarządzającej transportem (zarządzającej przedsiębiorstwem i osoby wykonującej inne czynności związane z przewozem drogowym) możliwe jest nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego bądź skierowanie wniosku o ukaranie do właściwego sądu rejonowego.
 15. W przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym kontrolujący może wydać dyspozycję skierowania lub usunięcia pojazdu na parking strzeżony, wyznaczony właściwymi przepisami.