logo bip
Logotyp WITD
banner góra


Procedura udzielania ulg w spłacie należności

Udzielanie ulg (umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa) na wniosek zobowiązanego możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

 • na podstawie art. 189k § 1 kpa organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:
 1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części;
 4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części.
 • w myśl art. 189k § 3 kpa właściwy organ, na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą, może udzielać ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężne, które:
 1. nie stanowią pomocy publicznej;
 2. stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. stanowią pomoc publiczną:
  1. mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,
  2. mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,
  3. zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenie inne niż wymienione w lit. a i b.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

ul. Bolesława Krzywoustego 28

51-165 Wrocław

Opłata skarbowa:

Na podstawie art. 261 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 1 pkt a, art. 8 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z poźn. zm.) oraz częścią I pkt 53 załącznika ustawy o opłacie skarbowej, od złożonego wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Opłatę należy wnieść gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Organem podatkowym właściwym w niniejszej sprawie jest Prezydent Miasta Wrocławia (nr rachunku PKO Bank Polsk 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, tytułem: opłata skarbowa za decyzję WITD Wrocław w sprawie ulgi w spłacie należności z tytułu kary pieniężnej). Oryginał dowodu wpłaty należy przedłożyć wraz z wnioskiem w tutejszym Inspektoracie. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej, na podstawie art. 261 kpa § 2 wniosek podlega zwrotowi.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pośrednictwem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wymagane dokumenty:

Przy ubieganiu się o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego:

W przypadku osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą:

 1. umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności;
 2. wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku”;
 3. inne dokumenty mogące mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie, wyszczególnione w ww. oświadczeniu;
 4. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

Ponadto należy wskazać ewentualne względy społeczne lub gospodarcze uzasadniające podjęcie pozytywnego rozstrzygnięcia.

W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą lub przez osobę prawną:

 1. umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności;
 2. opis sytuacji ekonomicznej;
 3. zeznanie podatkowe (PIT, CIT) za okres trzech lat poprzedzających złożenie wniosku;
 4. zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie trzy miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku;
 5. wykaz wysokości zobowiązań, z podziałem na zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą;
 6. wykaz należności;
 7. informacja o liczbie zatrudnionych pracowników;
 8. wyposażenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i jego wartość (np. ewidencja środków trwałych, o ile jest prowadzona);
 9. inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje).
 10. aktualnego zaświadczenia z właściwego miejscowo urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości;
 11. aktualnego zaświadczenia z ZUS - u o braku (lub o wysokości) zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych;

Ponadto należy wskazać ewentualne względy społeczne lub gospodarcze uzasadniające podjęcie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Dodatkowo, należy wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 189k § 3 kpa.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą lub przez osobę prawną:

zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 1. wypełniony i podpisany „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc do minimis”; którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 2. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów;
 3. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat poprzedzających ten rok, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 4. wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
 5. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
 6. inne dokumenty mogące mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie;
 7. aktualnego zaświadczenia z ZUS - u o braku (lub o wysokości) zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych;
 8. aktualnego zaświadczenia z właściwego miejscowo urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.

  Pliki do pobrania:  Wytworzył: Ciesielski Marek
  Opublikował: Ciesielski Marek
  Ostatnia zmiana: Ciesielski Marek 2019-01-25 15:09:27


  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersje artykułu
  • 2019-01-25 15:09:27 - wersja - 0 - autor: Ciesielski Marek

  zobacz pozostałe opublikowane wersje


  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
  ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
  tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu