logo bip
Logotyp WITD
banner góra


ULGI W WYKONANIU ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH

 

I. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony organ administracji publicznej może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej w postaci:

 1)  odroczenia terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub jej rozłożenie na raty;

 2)  umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części;

 3)  umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części.

 

II.  Postępowanie w sprawie udzielenia ulg właściwy organ wszczyna na wniosek strony.

 

III. Na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą organ może udzielać ulg               

        w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, które:

        1.   nie stanowią pomocy publicznej;

        2.  stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie –

             w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach  

             prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

        3. stanowią pomoc publiczną:

            a) mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub

                innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,

            b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarcze,

            c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność

                została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na

                przeznaczenie inne niż wymienione w lit. a i b.

.

 

IV. Dokumenty stanowiące podstawę podjęcia decyzji w zakresie udzielenia ulgi w wykonywaniu kary pieniężnej (przykładowy wykaz):

     1. deklaracja podatkowa za ostatni rok;

     2. rachunek wyników oraz bilans za ostatni rok;

     3. rachunek wyników za ostatnie trzy miesiące;

     4. zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie trzy miesiące;

     5. aktualne zaświadczenie z  właściwego miejscowo urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości;

     6. aktualne zaświadczenie z ZUS o braku lub wysokości zadłużenia z tytułu składek na  ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

     7. zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON;

     8. informacja o osiągniętych przychodach za ostatni rok lub za trzy ostatnie miesiące na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów;

     9. informacja o wysokości płaconych składek ZUS za ostatnie trzy miesiące;

   10. inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną firmy (np. kopie umów kredytowych, leasingowych wraz z terminarzami spłat, zaświadczenia z banków o terminowym spłacaniu należności wynikających z zawartych umów, prawomocne wyroki sądowe lub nakazy zapłaty zasądzające wierzytelności na korzyść i inne).

 

V. Strona występująca z wnioskiem o ulgi w płatnościach, na wezwanie organu, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty skarbowej  w kwocie 10 zł  (art. 261 § 1 kodeksu postępowania egzekucyjnego w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r., poz. 1827), na rachunek Gminy Wrocław:

 

PKO Bank Polski S.A.

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

lub bezpośrednio w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

Po dokonaniu opłaty dowód zapłaty należy przesłać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

 

VI. Jeśli przed wydaniem decyzji w zakresie ulg w płatnościach zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, to składający wniosek zobowiązany jest do uregulowania wszystkich powstałych kosztów i opłat związanych z egzekucją.

 

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI W POWYŻSZYM ZAKRESIE UDZIELA WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY.Wytworzył: Ciesielski Marek
Opublikował: Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana: Ciesielski Marek 2017-09-21 10:04:56


Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersje artykułu
  • 2017-09-21 10:04:56 - wersja - 7 - autor: Ciesielski Marek

zobacz pozostałe opublikowane wersje


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu