logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Postępowania administracyjne


Informacje ogólne

Na podstawie art. 56 ustawy o transporcie drogowym inspektor Inspekcji Transportu Drogowego jest uprawniony do wymierzania i pobierania kar pieniężnych, o których mowa m.in. w:
- ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
- ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Kary pieniężne nakłada się w drodze decyzji administracyjnych, które są wydawane w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów określających obowiązki i warunki wykonywania przewozu drogowego.

Postępowania odwoławcze

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie od decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego  wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w pierwszej instancji, czyli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, w terminie (14) czternastu dni od doręczenia decyzji stronie. Dla stwierdzenia zachowania terminu do wniesienia odwołania przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Odwołanie może dotyczyć wszystkich naruszeń bądź części z nich, w przypadku, gdy strona nie kwestionuje pozostałych naruszeń.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Po wniesieniu odwołania przez stronę, organ I instancji po ponownym dokonaniu oceny może podjąć następujące kroki:

- zwrócić się o uzupełnienie ewentualnych braków formalnych;
- uchylić własną decyzję, jeżeli w całości zgadza się z wniesionym odwołaniem, w przeciwnym przypadku odwołanie wraz z aktami sprawy przesyłane jest do organu II instancji.
W przypadku kompletnego odwołania sprawy załatwiane są w terminach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wszelkie informacje o stanie sprawy po przekazaniu odwołania do organu II instancji można uzyskać w GITD.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie wniesionego odwołania organ II instancji przekazuje bezpośrednio stronie oraz organowi I instancji.

Decyzja ostateczna, nakładająca karę pieniężną, staje się wykonalna po upływie 30 dni od jej doręczenia, jeżeli strona nie wniosła skargi na decyzję do właściwego sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi decyzja staje się wykonalna z chwilą:

1) odrzucenia skargi,
2) cofnięcia skargi, lub
3) wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi.

 

Postępowania administracyjne wszczęte na skutek kontroli Policji

Na podstawie art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym funkcjonariusz Policji, który ujawni naruszenie, za które niniejsza ustawa przewiduje karę pieniężną, przekazuje dokumenty z przeprowadzonej kontroli właściwemu ze względu na miejsce kontroli wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego.

W przypadku, o którym mowa powyżej, postępowanie administracyjne prowadzi i decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje wojewódzki inspektor transportu drogowego.

Przepisów tych nie stosuje się w przypadku ujawnienia przez funkcjonariusza Policji naruszenia, za które niniejsza ustawa przewiduje karę pieniężną, popełnionego przez zagranicznego przewoźnika drogowego.  Wytworzył: Ciesielski Marek
  Opublikował: Ciesielski Marek
  Ostatnia zmiana: Ciesielski Marek 2016-06-20 12:29:27


  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersje artykułu
  • 2016-06-20 12:29:27 - wersja - 7 - autor: Ciesielski Marek

  zobacz pozostałe opublikowane wersje


  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
  ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
  tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu